VLASTNOSTI
Zkoušeno: ISO / IEC
Jednotky
PE 500
PE 500 R
PE 1000
PE 1000 R
Barva


natural / černá / zelená
černá
natural / černá / zelená
zelená
Průměrná molekulární hmotnost (1)

106 g/mol
0,5
0,5
4,5
4,0
Hustota
1183
g/cm^3
0,96
0,96
0,93
0,93
Nasákavost ve vodě při 23°C (2)
-
%
0,01
0,01
0,01
0,02
Tepelné vlastnosti (3)
Teplota tání (DSC, 10°C/min)
11357
°C
130-135
130-135
130-135
130-135
Tepelná vodivost při 23°C

W / (K.m)
0,4
0,4
0,4
0,4
Koeficient lineární tepelné roztažnosti mezi 23 - 100°C

10^-6 m/(m.K)
150
150
200
200
Teplota deformace při zatížení:
- metoda A: 1,8 MPa
75
°C
44
44
42
42
Teplota měknutí VICAT - VST/B50
306
°C
80
80
80
80
Maximální provozní teplota na vzduchu:
- krátkodobá (4)

°C
120
120
120
120
- trvalá: po dobu 20000 h (5)

°C
80
80
80
80
Minimální provozní teplota (6)

°C
-100
-60
-200 (7)
-150
Hořlavost (8)
- "kyslíkový index"
4589
%
< 20
< 20
< 20
< 20
- UL 94 (1,6 mm tl. vzorku)


HB
HB
HB
HB
Mechanické vlastnosti při 23°C (9)
Zkouška tahem (10):
- mez kluzu (11)
527
MPa
28
28
19
22
- deformace na mezi kluzu (11)
527
%
10
10
15
13
- deformace při přetržení (11)
527
%
> 50
> 50
> 50
> 50
- modul pružnosti (12)
527
MPa
1350

1300
750
950
Zkouška tlakem (13):
- tlak, jenž způsobí 1 / 2 / 5 % deformaci (12)
604
MPa
9/15/23
9/14,5/22
4,5/8/14
6/10,5/18
Rázová houževnatost - Charpy (14)
179 / 1eU
kJ/m^2
bez lomu
bez lomu
bez lomu
bez lomu
Vrubová houževnatost - Charpy (15)
179 / 1eU
kJ/m^2
105 P
85 P
110 P
≥ 90P
Vrubová houževnatost - Charpy (dva vruby 15°) (16)
DIS 11542-2
kJ/m^2
≥ 25
≥ 20
≥ 170
≥ 80
Tvrdost (metoda kuličkou)
2039-1
N/mm^2
45
45
36
38
Tvrdost - Shore D (3/15 s)
868

66/64
66/64
62/60
63/61
Oděr - relativní ztráta objemu ("sand/water-slurry" test) CESTILENE HD 1000 = 100
vlastní test

350
350
100
180
Otěr - relativní ztráta objemu ("tribo systém") (17)
vlastní test

1 200
1 600
100
150
Elektrické vlastnosti při 23°C (3)
Elektrická pevnost (18)
-60243
kV/mm
45

45

Vnitřní odpor
-60093
Ω . cm
> 10^14

> 10^14

Povrchový odpor
-60093
Ω
> 10^13

> 10^13

Relativní permitivita Ɛr při 100 Hz
-60250

2,4

2,1

Relativní permitivita Ɛr při 1 Hz
-60250

2,4

3,0

Disipační činitel tan δ při 100 Hz
-60250

0,0002

0,0004

Disipační činitel tan δ při 1 Hz
-60250

0,0002

0,0010

Odolnost proti plazivým proudům (CTI)
-60112

600

600

poznámka: 1g/cm^3 = 1,000 kg/m^3; 1MPA = 1 N/mm^2; 1 kV/mm - 1MV/m

Legenda:
(1) Výpočet vychází z Margoliovy rovnice M = 5,37 x 104 x [h]1,49, kde [h] je Staudingerův index odvozený z měření viskozity s použitím dekahydronaftalenu jako rozpouštědla (koncentrace 0,0005 g/cm3 pro PE-HMW a 0,0003 g/cm3 pro PE-UHMW)
(2) Provedeno na fóliích tloušťky 1mm
(3) Uvedené hodnoty jsou ve většině případů odvozeny z údajů uváděných výrobci surovin nebo jiné literatury
(4) Pouze pro krátkodobé zatížení (několik hodin) v situacích, kdy materiál je zatížen jen málo nebo vůbec.
(5) Po uplynutí této doby dochází ke snížení tahové pevnosti asi na 50% původní hodnoty. Uvedené teploty vycházejí z probíhající teplotně oxidační degradace, která způsobuje změnu vlastností. Stejně jako u všech ostatních termoplastů závisí maximální přípustná provozní teplota v mnoha případech zejména na době trvání a rozsahu hodnot mechanických napětí (hlavně rázů), jímž je materiál vystaven.
(6) Při poklesu teploty dojde ke snížení rázové houževnatosti. Minimální přípustná provozní teplota je určena prakticky rozsahem, v němž je materiál vystaven rázům. Uvedené hodnoty vycházejí z nepříznivých rázových podmínek a v důsledku toho nemusí být pokládány za absolutní použitelné limity.
(7) Z důvodu vyjímečné houževnatosti tento materiál vydrží dokonce teplotu tekutého hélia (-269°C), při které si stále udržuje rázovou houževnatost bez popraskání.
(8) Tyto odhadované hodnoty jsou většinou odvozeny z údajů, uváděných dodavateli surovin. Nemají vyjadřovat rizika, která hrozí ve skutečných podmínkách požárního ohrožení. Pro tyto materiály neexistují „žluté karty“ dle specifikace UL 94.
(9) Uvedené hodnoty jsou průměrné hodnoty zkoušek provedených na vzorcích obrobených z desek o tloušťce 20 mm.
(10) Zkušební vzorky: Typ 1 B
(11) Zkušební rychlost: 50 mm/min.
(12) Zkušební rychlost: 1 mm/min.
(13) Zkušební vzorky: válečky Ø 12 x 30 mm.
(14) Použité kyvadlo : 15 J.
(15) Použité kyvadlo : 5 J.
(16) Použité kyvadlo : 25 J.
(17) Zkušební podmínky: tlak 3 MPa, rychlost 0,33 m/s, drsnost kovového kotouče Ra = 0,25 – 0,40 ųm, celková „ujetá“ dráha 28 km, bez maziva v normálním prostředí (vzduch, 23°C / 50% rel. vlhkost).
(18) Elektrody : Ø 25/ Ø 75, v transformátorovém oleji podle IEC 60296, zkušební vzorky o síle 1mm přírodní, (bílý) materiál. Je důležité si uvědomit, že dielektrická pevnost černých materiálů (ERTALON 6SA, ERTALON 66 SA, ERTACETAL a ERTALYTE) může dosahovat pouze 50% hodnoty naměřené u přírodních (bílých) materiálů.
► Hodnoty uvedené v tabulce slouží jako pomůcka pro volbu materiálu, nejsou však garantovány a neměly by být použity ke stanovení limitů materiálů nebo použity samostatně jako základ konstruktérského návrhu.